Selecteer een pagina

Voorwaarden PlatformOne

Algemene verkoop-. Leverings- en betalingsvoorwaarden van Visolity BV

Toepasselijkheid

1.1 Visolity BV gevestigd en kantoorhoudende aan de James Cookstraat 35 te Emmen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen onder nummer 02095798, verricht haar werkzaamheden (goederen en diensten) uitsluitend overeenkomstig met deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

1.2 In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als Visolity BV, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij wordt betiteld als “Opdrachtgever”.

 

1.3 Onder “Opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaand de Opdrachtgever, danwel een ieder die met Visolity BV een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Visolity BV een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

 

1.4 Standaardvoorwaarden van Opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door Visolity BV zijn aanvaard. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht.

 

1.5. Als één geheel met deze voorwaarden is de ‘E-Commerce Clausule’ en ‘PlatformOne Clausule’ en ‘gebruikersvoorwaarden websites’ van Visolity BV van toepassing.

 

Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende gegevens van de juistheid waarvan Visolity BV mag uitgaan. De inhoud van mailingen, folders, drukwerken enz. binden Visolity BV niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

 

2.2 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen en exclusief eventuele andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd. Visolity BV behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen na het verstrijken van drie maanden na het aangaan der overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil. De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

2.3 Door Visolity BV verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

 

2.4 Visolity BV behoudt zich het recht voor om orders zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

 

2.5 Bij iedere opdracht is Visolity BV gerechtigd een opslag te berekenen voor transport -en verpakking. Deze prijzen zijn aan wijzigingen onderhevig en worden jaarlijks aangepast op basis van het prijsindexniveau, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Visolity BV. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Visolity BV, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

 

3.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Visolity BV binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. De directie behoudt zich het recht voor overeenkomsten binnen tien werkdagen ongedaan te maken.

 

3.3 Visolity BV behoudt zich het recht voor bij het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.4 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

 

3.5 Visolity BV is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 

Levertijd en leverplaats

4.1 Levering geschiedt af magazijn. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De levertijd gaat in wanneer alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van de Visolity BV. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door de Visolity BV – buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

4.2 Vanaf het moment dat de goederen voor aflevering gereed staan, zijn zij voor risico van de Opdrachtgever.

 

4.3 Visolity BV zal de producten verzenden naar het door de Opdrachtgever opgegeven factuur – of afleveradres.

 

Wijzigingen en meerwerk

5.1 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de Opdrachtgever. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Visolity BV zich het recht voor om de Opdrachtgever de door Visolity BV reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.

 

5.2 Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Visolity BV aan de afnemer worden medegedeeld. Dit is mondeling gedurende het werkproces of schriftelijk op verzoek van de afnemer. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Visolity BV.

 

Transport

6.1 Verzending van de door Opdrachtgever van Visolity BV gekochte goederen geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

6.2 Mocht een beroep op het gestelde in 6.1 niet opgaan dan is Visolity BV nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van Opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel de verzekeringsmaatschappij aan Opdrachtgever cederen.

 

6.3 Eventuele retourzendingen dienen in deugdelijke verpakking op een door Visolity BV nader te bepalen adres te worden aangeleverd, na schriftelijke bevestiging door Visolity BV. Retourzendingen worden uitsluitend binnen de wettelijke termijn geaccepteerd waarbij Visolity BV zich het recht voorbehoudt te maken, reële kosten in rekening te

brengen.

 

Garantie

7.1 Visolity BV staat in voor de goede uitvoering van de opdracht, met dien verstande dat op de artikelen, die niet door ons worden vervaardigd geen verdere garanties worden geaccepteerd dan door onze leverancier wordt gegeven.

 

7.2 Bij ondeugdelijke levering heeft Visolity BV het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke geleverde goederen Opdrachtgever volledig te crediteren of tot her levering van goederen over te gaan. Opdrachtgever dient te allen tijde Visolity BV de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

7.3 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud, alsmede goederen waarvan het serienummer is verwijderd blijven buiten de garantie.

 

Reclames transportproblemen

8.1 De Opdrachtgever is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste (hoeveelheid) goederen, uiterlijke beschadiging en/of onvolledigheid en juiste pakketnummers conform

vervoersdocumenten.

 

8.2 Indien bij artikel 9.1 genoemde zaken niet in orde zijn, dient Opdrachtgever dit nadrukkelijk op de vervoersdocumenten aan te geven of de betreffende levering weigeren.

 

8.3 Indien de Opdrachtgever goederen zonder aantekening accepteert, vervalt haar recht op reclamatie.

 

Aansprakelijkheid

9.1 Visolity BV is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde goederen en/of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden voor zover ontstaan door grove schuld van Visolity BV of van hen die door Visolity BV te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Visolity BV verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Beperkingen: Niet voor vergoeding in aanmerking komt

bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

 

9.2 Visolity BV is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de informatiedragers waarop de programma’s zijn geschreven of bewerkt noch voor mogelijk bij de Opdrachtgever en/of diens relaties wegens gebruik daarvan aan apparatuur en/of data toegebrachte schade.

 

9.3 De door de Visolity BV te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

 

Overmacht

10.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Visolity BV niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Visolity BV bij het totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Visolity BV het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

 

10.2 Daarnaast heeft Visolity BV het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

 

10.3 Als Visolity BV zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.

 

10.4 Duurt de overmacht situatie langer dan negentig dagen of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden middels een aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het intreden van de overmacht situatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend.

 

Geheimhouding

11.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs) informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

 

11.2 Het is de afnemer zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Visolity BV niet toegestaan om programmatuur en de daarbij behorende documentatie, waarvan de auteursrechten berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzigen. Het is hem evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven.

 

Personeel

12.1 Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij, die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van die overeenkomst in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Bezwaren

13.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de Visolity BV terzake schriftelijk heeft geprotesteerd. Bezwaren worden uitsluitend in behandeling genomen indien het geleverde goederen in originele, onbewerkte staat betreft.

 

13.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht (8) dagen na aflevering van de goederen nadat Opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan Visolity BV schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

 

13.3 Klachten over facturen dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

 

13.4 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Visolity BV niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

14.1 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Visolity BV geleverde of nog te leveren goederen. Visolity BV blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang de Opdrachtgever de vorderingen van Visolity BV terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Visolity BV blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang Opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

 

14.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Visolity BV geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Visolity BV te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.

 

14.3 Ingeval Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte goederen jegens Visolity BV niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de oorspronkelijk goederen terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Visolity BV de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze terug te nemen.

 

14.4 Visolity BV verschaft aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde goederen.

Betaling

15.1 Alle betalingen van facturen van Visolity BV dienen te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.

 

15.2 Alle betalingen van facturen dienen binnen de overeengekomen betalingstermijn te geschieden, zonder korting of beroep op enige compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Wanneer de betaling niet heeft plaatsgevonden op de vervaldatum/binnen een maand na factuurdatum is Visolity BV gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan Opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend.

15.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is opdrachtgever in verzuim en is hij, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de ingebrekestelling, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van de wettelijke buitengerechtelijke incassokosten alsmede alle gerechtelijke kosten, waaronder kosten, in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten. Indien Visolity BV het faillissement van Opdrachtgever aanvraagt is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissement aanvrage verschuldigd.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

16.1 Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht betreffende door of in opdracht van ons vervaardigde ontwerpen, tekeningen, designs, analyses, documentatie en rapporten e.d. berusten bij Visolity of haar licentiegevers, tenzij het recht uitdrukkelijk en schriftelijk aan de wederpartij is overgedragen.

 

16.2 De Opdrachtgever is gehouden Visolity BV te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Visolity BV mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Visolity BV zijn verstrekt of voorgeschreven.

 

Producten van derden

17.1 Indien en voor zover Visolity producten (waaronder mede wordt verstaan diensten) van derden aan opdrachtgever ter beschikking stelt, levert en/of gebruikt, zijn voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de hier bedoelde voorwaarden van derden. Visolity zal daarvan aan opdrachtgever op zijn verzoek een exemplaar toezenden.

 

17.2 Indien en voor zover de voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en Visolity om welke reden dan ook niet van toepassing zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 

17.3 De aansprakelijkheid van Visolity voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

 

17.4 Indien Visolity of opdrachtgever gebruikmaakt van open source software zijn uitsluitend de licentievoorwaarden behorende bij de betreffende open source software van toepassing. Met betrekking tot het gebruik van de open source software komt geen overeenkomst tussen Visolity en opdrachtgever tot stand.

 

Geschillen

18.1 Op alle met Visolity BV overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar Visolity BV is gevestigd tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten waardoor een andere bevoegde rechter uit een andere plaats wordt aangesteld.

 

Inzet

19.1 Inzet is van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Visolity medewerkers ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

 

19.2 De aansturing van de door de medewerker uit te voeren werkzaamheden zal geschieden vanuit de organisatie van opdrachtgever. Opdrachtgever en Visolity bespreken op regelmatige basis het verloop van de opdracht. Indien tussentijds overleg gewenst is kan contact opgenomen worden met de in de opdracht genoemde contactpersoon van Visolity.

 

19.3 Indien een opdracht na het verstrijken van de overeengekomen termijn stilzwijgend wordt voortgezet, wordt Opdrachtgever geacht voor dezelfde tijd wederom te zijn aangegaan. Opdrachten worden aangegaan voor de in de inzetbevestiging vastgelegde periode en zijn, tenzij anders overeengekomen, niet tussentijds opzegbaar.

 

19.4 Voor dienstreizen, gemaakt in het kader van uitvoering van een opdracht, brengt Visolity geen vergoeding in rekening, tenzij anders overeengekomen.

 

19.5 De opdrachtgever zal bij haar verzoeken aan medewerkers van Visolity om overuren te maken te allen tijde rekening houden met de in de Arbeidstijdenwet gestelde grenzen aan de inzet van werknemers. Voor de toepassing van deze bepaling worden alle medewerkers van Visolity geacht te vallen onder de reikwijdte van de Arbeidstijdenwet.

 

19.6 Visolity is verantwoordelijk voor afdracht van loonbelasting en/of sociale premies over het loon van medewerkers van Visolity die ter uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever worden ingezet. Visolity vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake van afdracht van premies en heffingen voor bedoelde medewerkers.

 

19.7. Visolity heeft het recht een ingezette medewerker te vervangen wanneer het dienstverband van die medewerker met Visolity eindigt of indien zulks in verband met persoonlijke omstandigheden van de medewerker noodzakelijk is. In geval van ziekte die langer dan 1 maand duurt treden partijen in overleg teneinde te bepalen of vervanging wenselijk is. De vervanger zal voldoen aan de overeengekomen kwalificaties

 

Advies

20.1 de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering door Visolity van opdrachten tot het verstrekken van advies op het gebied van ICT in de breedste zin van het woord, al dan niet resulterend in het opstellen van een rapport.

 

Uitvoering

21.1 Bij de uitvoering van de opdracht gaat Visolity uit van de juistheid van de door opdrachtgever aangeleverde informatie. Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem aangeleverde gegevens juist, volledig en accuraat zijn en dat alle relevante en beschikbare gegevens tijdig worden verstrekt.

 

21.2 Opdrachtgever dient ten behoeve van een goede uitvoering van de werkzaamheden tijdig en kosteloos te voorzien in voldoende beschikbaarheid van geautoriseerde materie-en functioneel deskundigen alsmede de in de opdracht beschreven faciliteiten.

 

21.3 Door Visolity in het kader van een opdracht op te leveren documenten, rapporten, rapportages etc. zullen in de Nederlandse taal worden opgeleverd, tenzij in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

21.4 Visolity garandeert dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd en indien en voor zover de opdracht de oplevering van een rapport omvat dat deze voldoet aan de gestelde eisen.

 

Oplevering en Acceptatie

22.1 Indien het advies wordt vastgelegd in een rapport laat opdrachtgever binnen twee weken na oplevering van het (concept)rapport schriftelijk weten of het opgeleverde rapport is geaccepteerd, dan wel is afgekeurd met reden van afkeuring. Op verzoek van opdrachtgever bespreken opdrachtgever en Visolity het (concept)rapport, waarna opdrachtgever in een acceptatieverslag eventuele aanwijzingen ter verbetering van incorrecte onderdelen weergeeft, met referte aan het betreffende onderdeel van de overeengekomen eisen. Genoemde aanwijzingen bevatten voldoende details om te kunnen verbeteren. Visolity levert tenzij anders overeengekomen binnen 2 weken na ontvangst van het acceptatieverslag een definitief rapport op.

 

22.2 Indien opdrachtgever niet binnen de in het vorige artikellid genoemde termijn schriftelijk aangeeft dat het opgeleverde product is geaccepteerd, danwel gemotiveerd aangeeft dat het product is afgekeurd, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd. De opdracht vangt aan na (schriftelijke) opdrachtverstrekking en duurt voort tot partijen aan hun verplichtingen uit de opdracht hebben voldaan.

 

Algemene voorwaarden

23.1 Deze algemene voorwaarden van Visolity BV, inclusief als één geheel met deze voorwaarden is de ‘E-Commerce Clausule’ en ‘PlatformOne Clausule’ en ‘gebruikersvoorwaarden websites’ van Visolity BV ten alle tijden van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02095798, voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen c.q. een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

CLAUSULE INZAKE ELEKTRONISCHE HANDEL (E-COMMERCE)

 1. Toegang

1.1 Visolity BV verleent aan Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aan te wijzen derde toegang tot haar “Besloten Systeem”, zijnde het besloten gedeelte van haar Internetsite en/of een gedeelte van haar ERP systeem, door het verstrekken van unieke identificatiecodes waaronder organisatie-identificatiecodes en/of inlognamen en wachtwoorden.

 

1.2 Op het Besloten Systeem kunnen tussen partijen overeenkomsten worden gesloten, onder meer overeenkomsten, waarbij aan Opdrachtgever producten, diensten en licenties worden verkocht en waar tevens informatie wordt verschaft met betrekking tot deze producten, diensten en licenties.

 

1.3 Voor het beheer van de toegangsrechten tot het Besloten Systeem zal door Opdrachtgever één persoon worden aangewezen als Beheerder. Visolity BV kent de Beheerder de rechten toe tot het aanmaken van gebruikers en tot het aan deze gebruikers toekennen of ontnemen van gebruiksrechten, zoals onder meer toegang tot informatie of het

sluiten van overeenkomsten.

 

 1. Bewijs en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst op het Besloten Systeem komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een bestelling op het

Besloten Systeem van Visolity BV aan Opdrachtgever.

 

2.2 De schriftelijke bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan Opdrachtgever tevens geldt als bewijs van een door Opdrachtgever ontvangen verklaring. In dat geval wordt het eventueel niet of niet tijdig bereiken van de bevestiging geacht het gevolg te zijn van eigen handeling

van Opdrachtgever, van de handeling van personen voor wie Opdrachtgever aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die Opdrachtgever betreffen en rechtvaardigen dat Opdrachtgever het nadeel draagt.

 

2.3 Voor zover het toepasselijke nationale recht dit toestaat, komen partijen hierbij overeen dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie in rechte bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

 

2.4 Opdrachtgever erkent dat elke aankooporder, geplaatst via het Besloten Systeem, waarbij een door Visolity BV verstrekte Identificatiecode wordt gebruikt of vermeld, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

 

2.5 Partijen doen uitdrukkelijk afstand van elk recht de geldigheid van een op elektronische wijze tot stand gekomen overeenkomst aan te vechten louter op grond van het feit, dat de overeenkomst op elektronische wijze tot stand is gekomen.

 

2.6 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de door Visolity BV verstrekte identificatiecodes en de aan de gebruikers toegekende of ontnomen gebruiksrechten. Opdrachtgever is gehouden tot nakoming van alle overeenkomsten, die op de in lid 1 omschreven wijze tot stand zijn gekomen. Opdrachtgever kan aan Visolity BV schriftelijk verzoeken – middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Opdrachtgever aan Visolity BV gericht ondertekend schrijven – om het beheer van de toegangsrechten verleent aan de Beheerder te ontnemen. Vervolgens zal Visolity BV zich dan inspannen om zo spoedig mogelijk aan dat verzoek te voldoen, maar daarmee wijzigt de hierboven omschreven verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en haar gehoudenheid tot nakoming van overeenkomsten niet.

 

2.7 Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens, waaronder adres- en emailgegevens en Visolity BV steeds direct op de hoogte te stellen van wijzigingen.

 

2.8 Visolity BV is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder ondermeer begrepen onvoldoende kredietlimiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminking, vertraging, afdwaling, alsmede onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

 1. Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar kan door beide partijen, op ieder moment, worden opgezegd. Opzegging door Opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Opdrachtgever aan Visolity BV gericht ondertekend schrijven. Visolity BV is niet gehouden tot terugbetaling en/of creditering van de door Opdrachtgever op het moment van ontvangst van de opzegging reeds betaalde of verschuldigde bedragen. De opzegging van deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de tussen partijen tot aan het moment van opzegging reeds op basis van deze overeenkomst gesloten nadere overeenkomsten.

 

 1. Privacy verklaring

4.1 Opdrachtgever stemt er mee in dat Visolity BV gegevens verzamelt die gebruikers van het Besloten Systeem kunnen identificeren. Visolity BV verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via het Besloten Systeem tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

4.2 Visolity BV verklaart de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens te erkennen en te respecteren en deze, zonder toestemming van Opdrachtgever, niet te delen met andere bedrijven.

 

 1. Aansprakelijkheid

5.1 De informatie op het Besloten Systeem is te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen en acties die op grond van deze informatie worden ondernomen.

 

5.2 Visolity BV is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen of schade welke voortkomen uit het niet door Opdrachtgever kunnen raadplegen van informatie of dan wel het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via het Besloten Systeem.

 

5.3 Bepaalde verwijzingen op het Besloten Systeem voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Visolity BV geen controle heeft. Visolity BV draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, de verzameling van persoonlijke gegevens of enig ander aspect van de informatie op die websites.

 

 1. Algemene voorwaarden

6.1 Op deze clausule, alsmede op de overeenkomsten, die op de in deze clausule geregelde wijze tot stand zijn gekomen, zijn de algemene voorwaarden van Visolity BV van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02095798, voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen c.q. een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

 

CLAUSULE INZAKE PLATFORMONE (managed by Visolity BV)

 1. Toegang

1.1 Visolity BV verleent aan Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aan te wijzen derde toegang tot haar “cloud diensten en of services”, zijnde IaaS, SaaS, BaaS etc. zoals als hieronder bij managed diensten benoemd.

 

1.2 Op deze cloud diensten en/of services kunnen tussen partijen overeenkomsten worden gesloten, onder meer overeenkomsten, waarbij aan Opdrachtgever producten, diensten en licenties worden verkocht en/of in bruikleen gegeven waar tevens informatie wordt verschaft met betrekking tot deze producten, diensten en licenties.

 

Managed diensten:

IaaS = Infrastructure as a Service

SaaS = Software as a Service

BaaS = Backup as a Service

DRaaS = Disaster Recovery as a Service

VDIaaS = VDI as a Service

CRV= Cyber Recovery Vault (Immutable Backup Governance)

 

1.2.1 IaaS (“Infrastructure as a service”): Infrastructure as a Service is het leveren van een infrastructuur via de cloud mogelijk gemaakt door virtualisatie technologie. De Opdrachtgever behoudt het beheer over de infrastructuur waaronder de desktopomgeving, database, apps/programmatuur en gegevens. De Cloud Provider doet de rest. Het is een vervanging  van on-premise hardware zoals servers en storage etc. Levering is on-demand. IAAS is een bekende vorm van cloud computing waar een verwerkingscapaciteit (een virtuele server) en/of opslagcapaciteit als dienst wordt aangeboden. Hierdoor dient de Opdrachtgever niet in eigen IT hardware te investeren. Het plaatsen van toepassingen of gegevens op de infrastructuur (de afgenomen verwerkings- en/of opslagcapaciteit) is de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Het betreft IT resources dat aan de Opdrachtgever  beschikbaar wordt gesteld teneinde verwerkings-, opslag-, netwerk- en andere fundamentele IT-middelen te verlenen waarmee de Opdrachtgever willekeurige software kan draaien en uitrollen, hetgeen o.m. besturingssystemen en applicaties en databases kan omvatten. De Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor de licensering van de IT-omgeving, een back-up van zijn of haar data en een Disaster Recovery procedure of oplossing voor zijn of haar IT-omgeving. De onderliggende cloud infrastructuur is de verantwoordelijkheid van de cloud provider PlatformOne en wordt niet door de Opdrachtgever beheerd of aangestuurd, op deze onderliggende cloud infrastructuur en bijbehorende (managed) diensten en/of service zijn de Algemene Voorwaarden van Visolity BV van toepassing.

 

1.2.2 SaaS (“Software as a service”): Is de bekendste vorm van cloud computing. SaaS is software die niet meer als on-premise product wordt aangeboden, maar online als service. SaaS wordt via de cloud geleverd. De Opdrachtgever ontvangt een licentie, vaak in een opzegbaar maand- of jaar abonnement. Toegang geschiedt via internet, een voorbeeld is Office 365. Zaken als privacy, databeveiliging en back-ups zijn door Cloud provider PlatformOne ingeregeld tenzij anders overeengekomen. SaaS is een kant en klare toepassing van de cloud provider waarbij de Opdrachtgever de standaard functionaliteit gebruikt zoals die door PlatformOne als SaaS-oplossing wordt aangeboden. Het doel van de Opdrachtgever is de toepassingen van PlatformOne die op de cloud infrastructuur draaien te gebruiken. De toepassingen zijn toegankelijk vanuit diverse apparaten van de Opdrachtgever middels een interface van Opdrachtgever (zoals een webbrowser) of een programma- interface. De onderliggende cloud infrastructuur, inclusief het bijbehorende netwerk, de servers, de opslag, de besturingssystemen en zelfs de individuele toepassingsmogelijkheden worden niet beheerd of aangestuurd door de opdrachtgever. Met de mogelijke uitzondering van beperkte gebruikers specifieke configuratie instellingen van de afgenomen service. Op deze onderliggende cloud infrastructuur en bijbehorende (managed) diensten en/of service zijn de Algemene Voorwaarden van Visolity BV van toepassing.

 

1.2.3 BaaS (“Backup as a Service”): Backup as a Service van PlatformOne voorkomt dat uw bedrijf kritische data verloren gaat wanneer zich een calamiteit voordoet. Dit doen wij door dagelijks een back-up van uw bedrijf kritische data te maken. Deze data slaan wij standaard op in onze private cloud, opgebouwd in een gecertificeerde datacenter. Voor Backup as a Service betaalt u een vast bedrag per maand, tenzij anders overeengekomen, afhankelijk van de gewenste hoeveelheid data en de frequentie van de back-up. Neemt de data toe dan zal de vergoeding vanaf dat moment worden aangepast. De onderliggende cloud infrastructuur is de verantwoordelijkheid van de cloud provider PlatformOne en wordt niet door de Opdrachtgever beheerd of aangestuurd, op deze onderliggende cloud infrastructuur en bijbehorende (managed) diensten en/of service zijn de Algemene Voorwaarden van Visolity BV van toepassing.

 

1.2.4 DRaaS (“Disaster Recovery as a Service”): Met Disaster Recovery as a Service van PlatformOne heeft de Opdrachtgever een uitwijkmogelijkheid in geval van ieder mogelijke calamiteit. Hierbij worden de belangrijkste gegevens (‘de kroon juwelen’) continue gerepliceerd. Bij DRaaS worden niet alleen de data en applicaties veiliggesteld en hersteld, maar heeft de Opdrachtgever ook de mogelijkheid IT-resources te reserveren om zo snel mogelijk weer up and running te zijn mocht de IT-infrastructuur van de Opdrachtgever beschadigd of niet meer voor handen zijn. De onderliggende cloud infrastructuur is de verantwoordelijkheid van de cloud provider PlatformOne en wordt niet door de Opdrachtgever beheerd of aangestuurd, op deze onderliggende cloud infrastructuur en bijbehorende (managed) diensten en/of service zijn de Algemene Voorwaarden van Visolity BV van toepassing.

 

1.2.5 D-a-a-S (“Desktop as a Service”): 

Met Desktop as a Service, waarbij we de vrijheid hebben een werkplek over het internet te beheren (modern management), RDSH of VDI. Bij PlatformOne beschik je over een online werkplek (virtuele desktop) voorzien van de meest gebruikte applicaties voor een vast bedrag per gebruiker per maand, tenzij anders overeengekomen. Desktop as a Service heb je altijd en overal toegang tot jouw werkplek met elk willekeurig device en werkt hierdoor naadloos samen in je eigen IT omgeving. De onderliggende cloud infrastructuur is de verantwoordelijkheid van de cloud provider PlatformOne en wordt niet door de Opdrachtgever beheerd of aangestuurd, op deze onderliggende cloud infrastructuur en bijbehorende (managed) diensten en/of service zijn de Algemene Voorwaarden van Visolity BV van toepassing.

 

1.2.6 CRV (“Cyber Recovery as a Service”):  De afhankelijkheid van data en devices neemt alleen maar toe. De Opdrachtgever is zich bewust van de noodzaak om een dagelijkse ‘offline’ back-up in een datacenter buiten de IT-infrastructuur van de Opdrachtgever te bewaren in geval van een calamiteit. Het risico om slachtoffer te worden van een cyberaanval met als resultaat versleutelde data voor losgeld is helaas de huidige/nieuwe realiteit. De onderliggende cloud infrastructuur is de verantwoordelijkheid van de cloud provider PlatformOne en wordt niet door de Opdrachtgever beheerd of aangestuurd, op deze onderliggende cloud infrastructuur en bijbehorende (managed) diensten en/of service zijn de Algemene Voorwaarden van Visolity BV van toepassing.

 

1.3 Voor het beheer van de toegangsrechten tot de managed dienst en/of service  zal door Opdrachtgever geautoriseerde en gecertificeerde personen worden aangewezen als beheerders. Visolity BV kent de Beheerders de rechten toe tot het aanmaken van gebruikers en tot het aan deze gebruikers toekennen of ontnemen van gebruiksrechten, zodat de Opdrachtgever toegang heeft tot de afgenomen managed dienst en/of service conform overeenkomst.

 

 1. Bewijs en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst op een managed dienst en/of service van PlatformOne komt tot stand na schriftelijke bevestiging van Visolity BV aan Opdrachtgever.

2.2 De schriftelijke bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan Opdrachtgever tevens geldt als bewijs van een door Opdrachtgever ontvangen verklaring. In dat geval wordt het eventueel niet of niet tijdig bereiken van de bevestiging geacht het gevolg te zijn van eigen handeling

van Opdrachtgever, van de handeling van personen voor wie Opdrachtgever aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die Opdrachtgever betreffen en rechtvaardigen dat Opdrachtgever het nadeel draagt.

 

2.3 Voor zover het toepasselijke nationale recht dit toestaat, komen partijen hierbij overeen dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie in rechte bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

 

2.4 Opdrachtgever erkent dat elke aankooporder, geplaatst via het Besloten Systeem van PlatformOne, waarbij een door Visolity BV verstrekte Identificatiecode wordt gebruikt of vermeld, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

 

2.5 Partijen doen uitdrukkelijk afstand van elk recht de geldigheid van een op elektronische wijze tot stand gekomen overeenkomst aan te vechten louter op grond van het feit, dat de overeenkomst op elektronische wijze tot stand is gekomen.

 

2.6 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de door Visolity BV verstrekte identificatiecodes en de aan de gebruikers toegekende of ontnomen gebruiksrechten. Opdrachtgever is gehouden tot nakoming van alle overeenkomsten, die op de in lid 1 omschreven wijze tot stand zijn gekomen. Opdrachtgever kan aan Visolity BV schriftelijk verzoeken – middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Opdrachtgever

aan Visolity BV gericht ondertekend schrijven – om het beheer van de toegangsrechten aan de Beheerder te ontnemen en Visolity BV zal zich dan inspannen om zo spoedig mogelijk aan dat verzoek te voldoen, maar daarmee wijzigt de hierboven omschreven verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en haar gehoudenheid tot nakoming van overeenkomsten niet.

 

2.7 Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens, waaronder adres- en emailgegevens en Visolity BV steeds direct op de hoogte te stellen van wijzigingen.

 

2.8 Visolity BV is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder ondermeer begrepen onvoldoende kredietlimiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminking, vertraging, afdwaling, alsmede onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

2.7 Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens, waaronder adres- en emailgegevens en Visolity BV steeds direct op de hoogte te stellen van wijzigingen.

 

2.8 Visolity BV is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder ondermeer begrepen onvoldoende kredietlimiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminking, vertraging, afdwaling, alsmede onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

 1. Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen, maar kan door beide partijen, op ieder moment, worden opgezegd tenzij anders overeengekomen. opzegging door Opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Opdrachtgever aan Visolity BV gericht ondertekend schrijven. Visolity BV is niet gehouden tot terugbetaling en/of creditering van de door Opdrachtgever op het moment van ontvangst van de opzegging reeds betaalde of verschuldigde bedragen. De opzegging van deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de tussen partijen tot aan het moment van opzegging reeds op basis van deze overeenkomst gesloten nadere overeenkomsten.

 1. Privacy verklaring

4.1 Opdrachtgever stemt er mee in dat Visolity BV gegevens verzamelt die gebruikers van het Besloten Systeem kunnen identificeren. Visolity BV verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via het Besloten Systeem tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

4.2 Visolity BV verklaart de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens te erkennen en te respecteren en deze, zonder toestemming van Opdrachtgever, niet te delen met andere bedrijven.

 

 1. Aansprakelijkheid

5.1 De informatie op het Besloten Systeem van PlatformOne is te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen en acties die op grond van deze informatie worden ondernomen.

 

5.2 Visolity BV is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen of schade welke voortkomen uit het niet door Opdrachtgever kunnen raadplegen van informatie of dan wel het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via het Besloten Systeem van PlatformOne.

 

5.3 Bepaalde verwijzingen op het Besloten Systeem van PlatformOne voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Visolity BV geen controle heeft. Visolity BV draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, de verzameling van persoonlijke gegevens of enig ander aspect van de informatie op die websites.

 

5.4 Algemene (Licentie)voorwaarden van Derden Leveranciers: De algemene (licentie)voorwaarden (inclusief betalingsvoorwaarden) met betrekking tot de door Dienstverlener geleverde en/of geïncorporeerde Producten van Derden Leveranciers, alsook de eventuele voorwaarden van Derden Leveranciers inzake de door hem verstrekte onderhoudsdiensten, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, welke de Opdrachtgever hierbij uitdrukkelijk en geheel aanvaardt en welke integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

 

5.5 Bugs: Een fout, gebrek, storing of defect in een computerprogramma of systeem, waardoor het zijn functie niet (geheel) volgens specificaties vervult en leidt tot onjuiste en/of onverwachte resultaten en/of het vastlopen of afbreken van het programma. Welke de Opdrachtgever hierbij uitdrukkelijk en geheel aanvaardt en welke integraal deel uitmaken van de afgenomen dienst of service. Visolity BV heeft een inspanningsverplichting  voor de onderliggend cloud infrastructuur deze ‘Bugs’ zo snel mogelijk op te lossen conform overeenkomst.

 

5.6 Data: Het geheel van gegevens toebehorend aan de Opdrachtgever  en/of de Gebruikers waartoe de Cloud Provider toegang krijgt of kan krijgen in het kader van de dienstverlening. De Opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn of haar Data.

 

 1. Algemene voorwaarden

6.1 Op deze clausule, alsmede op de overeenkomsten, die op de in deze clausule geregelde wijze tot stand zijn gekomen, zijn de algemene voorwaarden van Visolity BV van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02095798, voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen c.q. een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

 

CLAUSULE INZAKE GEBRUIKERSVOORWAARDEN WEBSITES

 1. Aanvaarding

Door toegang te verkrijgen tot en te surfen op de website van Visolity.nl of PlatformOne.nl (Visolity BV) of door enige content van die website te gebruiken of te downloaden, gaat u akkoord met en aanvaardt u onderstaande gebruiksvoorwaarden.

 

 1. Doel van de website

Alle materiaal op de websites van Visolity BV wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden beschikbaar gesteld en dient niet te worden opgevat als een commercieel aanbod, een licentie, of als een adviserende of professionele relatie tussen u en Visolity BV. De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor uw eigen onafhankelijke onderzoek. De informatie op deze website kan betrekking hebben op producten of diensten die niet beschikbaar zijn.

 

 1. Links naar websites van derden

Links naar websites van derden worden uitsluitend voor gemak doeleinden verstrekt en behelzen geen goedkeuring of instemming aangezien dergelijke websites buiten de zeggenschap van Visolity BV vallen. Derhalve kan Visolity BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van verbonden websites of daarop vermelde links. U erkent dat het framen van de website van Visolity BV of een soortgelijk proces verboden is.

 

 1. Intellectuele eigendom

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is de exclusieve eigendom van Visolity BV. Alle materiaal op de website, zoals teksten, gegevens, illustraties, afbeeldingen, geluiden, videobeelden, logo’s, icoontjes of HTML-codes, wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft de eigendom van Visolity BV of derden. U kunt dit materiaal in overeenstemming met de beginselen van het intellectuele eigendomsrecht voor privé- en niet-commerciële doeleinden gebruiken. Ander gebruik van of wijzigingen aan de inhoud van de websites van Visolity BV zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Visolity  is verboden.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

Alle materiaal, inclusief downloadbare software, op de websites van Visolity BV wordt «as is» en zonder enige garantie verstrekt (voor zover toegestaan door het toepasselijk recht); hoewel Visolity BV zich naar redelijkheid zal inspannen om via haar website betrouwbare informatie te verstrekken, garandeert Visolity BV geenszins dat deze websites vrij zijn van onjuistheden, fouten en/of weglatingen, virussen, wormen, Trojaanse paarden, etcetera, of dat de inhoud van de website geschikt is voor privégebruik dan wel up-to-date is, en Visolity BV behoudt zich het recht voor de informatie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Visolity BV geeft geen garanties over resultaten op basis van het gebruik van enige software die beschikbaar is op deze websites. U bent zelf verantwoordelijk voor enig gebruik van het materiaal op deze websites.

De informatie op deze websites vormt geen verlenging of wijziging van de garantie die mogelijk op u van toepassing is als gevolg van een contractuele relatie met Visolity BV.

 

Visolity BV is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of opbrengsten, bedrijfsonderbreking, verlies van gegevens door of in verband met het (onvermogen tot) gebruik van of een beroep op enig materiaal op deze websites of een verbonden website.

 1. Online privacy policy

Visolity BV gelooft dat het vestigen van vertrouwen en privacy van wezenlijk belang zijn, mits er op billijke en verantwoordelijke wijze met deze gegevens wordt omgegaan.

 

6.1 Verwerking van uw persoonsgegevens

Over het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder persoonsgegevens van uzelf te verstrekken. Echter, het kan nodig zijn dat we bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen om u toegang te geven tot bepaalde onderdelen van onze websites en/of zodat u ons om bepaalde informatie of diensten kunt verzoeken. Deze persoonsgegevens verwerken we voor de genoemde doeleinden.

 1. Comments van gebruikers

Visolity BV gaat geen verplichting aan om toezicht te houden op de informatie die u eventueel op haar website publiceert.
U garandeert dat de informatie, het materiaal (de term “materiaal” is bedoeld om alle naar ons verzonden projecten, bestanden of andere bijlagen te omvatten) of de reacties die u eventueel via de website naar Visolity BV doorzendt en die geen persoonsgegevens zijn, geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enig ander toepasselijk recht. Dergelijke informatie en reacties en dergelijk materiaal wordt als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten behandeld. Door informatie of materiaal te publiceren, geeft u Visolity BV een eeuwigdurende en onherroepelijke licentie om die informatie of reacties of dat materiaal te gebruiken, uit te voeren, aan te passen en door te zenden, inclusief enige onderliggende ideeën, concepten of knowhow (de term “materiaal” is bedoeld om alle naar ons verzonden projecten, bestanden of andere bijlagen te omvatten). Visolity BV behoudt zich het recht voor dergelijke informatie naar eigen goeddunken te gebruiken.

 

 1. Toepasselijk recht – Scheidbaarheid

Eventuele uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende geschillen of vorderingen worden onderworpen aan Nederlands recht.

Als een rechter enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar acht, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

 

 1. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

Visolity BV behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden van de websites ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wanneer u deze websites gebruikt bent u van rechtswege gebonden aan deze wijzigingen, en wij raden u aan om de Gebruiksvoorwaarden periodiek te lezen.

 

 1. Disclaimer e-mail

De inhoud van het bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u een bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden. Visolity B.V.  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

 

 1. Algemene voorwaarden

Op deze clausule, zijn de algemene voorwaarden van Visolity BV van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02095798, voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. U verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden die op de betreffende websites zijn gepubliceerd en met de inhoud daarvan in gestemd zodra u doorgaat met het bezoeken van onze websites.