Selecteer een pagina

Voorwaarden PlatformOne

Algemene verkoop-. Leverings- en betalingsvoorwaarden van Visolity BV

Toepasselijkheid

1.1 Visolity BV gevestigd en kantoorhoudende aan de Phileas Foggstraat 24 te Emmen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen onder nummer 02095798, verricht haar werkzaamheden (goederen en diensten) uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als Visolity BV, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij wordt betiteld als “Opdrachtgever”.

1.3 Onder “Opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaand de Opdrachtgever, danwel een ieder die met Visolity BV een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Visolity BV een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.4 Standaardvoorwaarden van Opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door Visolity BV zijn aanvaard.

1.5. Als één geheel met deze voorwaarden is de ‘E-Commerce Clausule’ van Visolity BV van toepassing.

Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende gegevens van de juistheid waarvan Visolity BV mag uitgaan. De inhoud van folders, drukwerken enz. binden Visolity BV niet tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

2.2 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen, en exclusief eventuele andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd. Visolity BV behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen na het verstrijken van drie maanden na het aangaan der overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil. De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3 Door Visolity BV verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

 2.4 Visolity BV behoudt zich het recht voor om orders zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

 2.5 Bij iedere opdracht is Visolity BV gerechtigd een opslag te berekenen voor transport -en verpakking ad € 7,- voor orders kleiner dan € 1000,- excl. b.t.w. Bij opdrachten kleiner dan € 250,- geldt een extra opslag van € 5,- aan orderkosten. Deze prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van 2005 en worden jaarlijks aangepast op basis van het prijsindexniveau.

Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Visolity BV Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Visolity BV, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft aan de overeenkomst. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

 3.2 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van Visolity BV binden deze laatste niet voor zover deze niet door hem schriftelijk zijn bevestigd. De directie behoudt zich het recht voor overeenkomsten binnen tien werkdagen ongedaan te maken.

3.3 Visolity BV behoudt zich het recht voor bij het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

 3.4 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer de geven, tenzij de Opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.5 Visolity BV is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar

verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

 

Levertijd en leverplaats

4.1 Levering geschiedt af magazijn. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De levertijd gaat in wanneer alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van de Visolity BV Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door de Visolity BV – buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 4.2 Vanaf het moment dat de goederen voor aflevering gereed staan, zijn zij voor risico van de Opdrachtgever.

 4.3 Visolity BV zal de producten verzenden naar het door de Opdrachtgever opgegeven factuur – of afleveradres.

Wijzigingen en meerwerk

5.1 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de Opdrachtgever. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Visolity BV zich het recht voor om de Opdrachtgever de door Visolity BV reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen. 

5.2 Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Visolity BV schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Visolity BV.

Transport

6.1 Verzending van de door Opdrachtgever van Visolity BV gekochte goederen geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 6.2 Mocht een beroep op het gestelde in 6.1 niet opgaan dan is Visolity BV nooit tot verdere schadeloosstellinggehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van Opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel de verzekeringsmaatschappij aan Opdrachtgever cederen.

6.3 Eventuele retourzendingen dienen in deugdelijke verpakking op een door Visolity BV nader te bepalen adres te worden aangeleverd, na schriftelijke bevestiging door Visolity BV Retourzendingen worden uitsluitend binnen de wettelijke termijn geaccepteerd waarbij Visolity BV zich het recht voorbehoudt te maken, reële kosten in rekening te brengen. 

Garantie

7.1 Visolity BV staat in voor de goede uitvoering van de opdracht, met dien verstande dat op de artikelen, die niet door ons worden vervaardigd geen verdere garanties worden geaccepteerd dan door onze leverancier wordt gegeven. 

7.2 Bij ondeugdelijke levering heeft Visolity BV het recht om tegen teruggave van de ondeugdelijke geleverde goederen Opdrachtgever volledig te crediteren of tot herlevering van goederen over te gaan. Opdrachtgever dient te allen tijde Visolity BV de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

 7.3 Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud, alsmede goederen waarvan het serienummer is verwijderd blijven buiten de garantie.

 

Retourgarantie

8.1 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 8 dagen na levering, zonder opgave van redenen, en de Produkten – mits in 100% nieuwstaat – te retourneren. De retourzending moet uiterlijk op de 14e dag na ontvangst van het geleverde weer in het bezit Visolity BV te zijn. Visolity BV zal alsdan aan Opdrachtgever de ontvangen (koop)som binnen 14 dagen terug betalen minus de na te melden en aldus vastgestelde kosten van de retourvergoeding, onder de navolgende voorwaarden:

 – de betreffende Produkten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt

– op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn

– alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending

– de retourzending moet uiterlijk op de 9e dag na ontvangst van het geleverde door Opdrachtgever weer in het bezit van Visolity BV te zijn

– de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Opdrachtgever

– de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct afleveren van de Producten bij Visolity BV

– eventuele restockingskosten die door de fabrikant worden berekend worden in rekening gebracht aan de  Opdrachtgever.

Enkele producten zijn voor de acht (8) dagen bedenktijd regeling uitgezonderd. Deze producten kunnen niet geretourneerd worden. Dit betreft met name: 

– software

– speciaal voor u bestelde producten

– speciaal bestelde spare parts

– OP=OP producten

Reclames transportproblemen

9.1 De Opdrachtgever is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste (hoeveelheid) goederen, uiterlijke beschadiging en/of onvolledigheid en juiste pakketnummers conform vervoersdocumenten.

 9.2 Indien bij artikel 9.1 genoemde zaken niet in orde zijn, dient Opdrachtgever dit nadrukkelijk op de vervoersdocumenten aan te geven of de betreffende levering weigeren.

 9.3 Indien de Opdrachtgever goederen zonder aantekening accepteert, vervalt haar recht op reclamatie.

 Aansprakelijkheid

10.1 Visolity BV is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde goederen en/of eigendommen van de Opdrachtgever en/of derden voor zover ontstaan door grove schuld van Visolity BV of van hen die door Visolity BV te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Visolity BV verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Beperkingen: Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.  

10.2 Visolity BV is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de informatiedragers waarop de programma’s zijn geschreven of bewerkt noch voor mogelijk bij de Opdrachtgever en/of diens relaties wegens gebruik daarvan aan apparatuur en/of data toegebrachte schade.  

10.3 De door de Visolity BV te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

 Overmacht

11.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door Visolity BV niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Visolity BV bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Visolity BV het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.  

11.2 Daarnaast heeft Visolity BV het recht de nakoming van zijn verplichting op te schorten en is hij niet in verzuim, indien hij ten gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

11.3 Als Visolity BV zijn verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 

Geheimhouding

12.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs) informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.  

12.2 Het is de afnemer zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Visolity BV niet toegestaan om programmatuur en de daarbij behorende documentatie, waarvan de auteursrechten berusten, zowel tijdens de duur als na de beëindiging van de overeenkomst te kopiëren, of te verveelvoudigen of te wijzigen. Het is hem evenmin toegestaan derden hiertoe toestemming te geven. 

Bezwaren

13.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij de Visolity BV terzake schriftelijk heeft geprotesteerd. Bezwaren worden uitsluitend in behandeling genomen indien het geleverde goederen in originele, onbewerkte staat betreft.

 13.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht (8) dagen na aflevering van de goederen nadat Opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij hij aan Visolity BV schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. 13.3 Klachten over facturen dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.

13.4 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Visolity BV niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

14.1 Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door Visolity BV geleverde of nog te leveren goederen. Visolity BV blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang de Opdrachtgever de vorderingen van Visolity BV terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Visolity BV blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren goederen zolang Opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

 14.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Visolity BV geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Visolity BV te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.

 14.3 Ingeval Opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte goederen jegens Visolity BV niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de oorspronkelijk goederen terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Visolity BV de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze terug te nemen.

 14.4 Visolity BV verschaft aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde goederen.

 

Betaling

15.1 Alle betalingen van facturen van Visolity BV dienen te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.  

15.2 Alle betalingen van facturen dienen binnen de overeengekomen betalingstermijn te geschieden, zonder korting of beroep op enige compensatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Wanneer de betaling niet heeft

plaatsgevonden op de vervaldatum/binnen een maand na factuurdatum is Visolity BV gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan Opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend. 

15.3 Indien tot (buiten)gerechtelijke vordering wordt overgegaan is de Opdrachtgever, naast de reeds genoemde vergoeding aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken (proces- en executie)kosten, inclusief kosten advocaat en/of deskundigen en/of andere derden met een minimum van € 150,-. Indien Visolity BV het faillissement van

 

Opdrachtgever

aanvraagt is deze naast de hoofdsom rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementaanvrage verschuldigd.

 Intellectuele Eigendomsrechten

16.1 Het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht betreffende door of in opdracht van ons vervaardigde ontwerpen, tekeningen, designs e.d. blijft ons eigendom, tenzij het recht uitdrukkelijk en schriftelijk aan de wederpartij is overgedragen.

 16.2 De Opdrachtgever is gehouden Visolity BV te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot

schadevergoeding, welke derden ten laste van Visolity BV mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Visolity BV zijn verstrekt of voorgeschreven.

Geschillen

17.1 Op alle met Visolity BV overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats waar Visolity BV is gevestigd tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

 CLAUSULE INZAKE ELEKTRONISCHE HANDEL (E-COMMERCE)

 1.Toegang

1.1 Visolity BV verleent aan Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aan te wijzen derde toegang tot haar “Besloten Systeem”, zijnde het besloten gedeelte van haar Internetsite en/of een gedeelte van haar ERP systeem, door het verstrekken van unieke identificatiecodes waaronder organisatie-identificatiecodes en/of inlognamen en wachtwoorden.

 1.2 Op het Besloten Systeem kunnen tussen partijen overeenkomsten worden gesloten, onder meer overeenkomsten, waarbij aan Opdrachtgever producten, diensten en licenties worden verkocht en waar tevens informatie wordt verschaft met betrekking tot deze producten, diensten en licenties.

 1.3 Voor het beheer van de toegangsrechten tot het Besloten Systeem zal door Opdrachtgever één persoon worden aangewezen als Beheerder. Visolity BV kent de Beheerder de rechten toe tot het aanmaken van gebruikers en tot het aan deze gebruikers toekennen of ontnemen van gebruiksrechten, zoals onder meer toegang tot informatie of het sluiten van overeenkomsten.

 

  1. Bewijs en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst op het Besloten Systeem komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een bestelling op het Besloten Systeem van Visolity BV aan Opdrachtgever.

2.2 De schriftelijke bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan Opdrachtgever tevens geldt als bewijs van een door Opdrachtgever ontvangen verklaring. In dat geval wordt het eventueel niet of niet tijdig bereiken van de bevestiging geacht het gevolg te zijn van eigen handeling van Opdrachtgever, van de handeling van personen voor wie Opdrachtgever aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die Opdrachtgever betreffen en rechtvaardigen dat Opdrachtgever het nadeel draagt.

 2.3 Voor zover het toepasselijke nationale recht dit toestaat, komen partijen hierbij overeen dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie in rechte bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen. 

2.4 Opdrachtgever erkent dat elke aankooporder, geplaatst via het Besloten Systeem, waarbij een door Visolity BV verstrekte Identificatiecode wordt gebruikt of vermeld, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

2.5 Partijen doen uitdrukkelijk afstand van elk recht de geldigheid van een op elektronische wijze tot stand gekomen overeenkomst aan te vechten louter op grond van het feit, dat de overeenkomst op elektronische wijze tot stand is gekomen. 

2.6 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de door Visolity BV verstrekte identificatiecodes en de aan de gebruikers toegekende of ontnomen gebruiksrechten. Opdrachtgever is gehouden tot nakoming van alle overeenkomsten, die op de in lid 1 omschreven wijze tot stand zijn gekomen. Opdrachtgever kan aan Visolity BV schriftelijk verzoeken – middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van 

Opdrachtgever

aan Visolity BV gericht ondertekend schrijven – om het beheer van de toegangsrechten aan de Beheerder te ontnemen en Visolity BV zal zich dan inspannen om zo spoedig mogelijk aan dat verzoek te voldoen, maar daarmee wijzigt de hierboven omschreven verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en haar gehoudenheid tot nakoming van overeenkomsten niet.

 2.7 Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens, waaronder adres- en emailgegevens en Visolity BV steeds direct op de hoogte te stellen van wijzigingen.

 2.8 Visolity BV is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder ondermeer begrepen onvoldoende kredietlimiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminking, vertraging, afdwaling, alsmede onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

 

  1. Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar kan door beide partijen, op ieder moment, worden opgezegd. opzegging door Opdrachtgever dient schriftelijk plaats te vinden middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van Opdrachtgever aan Visolity BV gericht ondertekend schrijven. Visolity BV is niet gehouden tot terugbetaling en/of creditering van de door Opdrachtgever op het moment van ontvangst van de opzegging reeds betaalde of verschuldigde bedragen. De opzegging van deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de tussen partijen tot aan het moment van opzegging reeds op basis van deze overeenkomst gesloten nadere overeenkomsten.

 

  1. Privacy verklaring

4.1 Opdrachtgever stemt er mee in dat Visolity BV gegevens verzamelt die gebruikers van het Besloten Systeem kunnen identificeren. Visolity BV verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via het Besloten Systeem tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken. 

4.2 Visolity BV verklaart de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens te erkennen en te respecteren en deze, zonder toestemming van Opdrachtgever, niet te delen met andere bedrijven.

 

  1. Aansprakelijkheid

5.1 De informatie op het Besloten Systeem is te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door Opdrachtgever

geen rechten worden ontleend. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen en acties die op grond van deze informatie worden ondernomen.

 5.2 Visolity BV is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen of schade welke voortkomen uit het niet door Opdrachtgever kunnen raadplegen van informatie of dan wel het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via het Besloten Systeem.

 5.3 Bepaalde verwijzingen op het Besloten Systeem voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Visolity BV geen controle heeft. Visolity BV draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, de verzameling van persoonlijke gegevens of enig ander aspect van de informatie op die websites.

 Algemene voorwaarden

6.1 Op deze clausule, alsmede op de overeenkomsten, die op de in deze clausule geregelde wijze tot stand zijn gekomen, zijn de algemene voorwaarden van Visolity BV van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij de Koophandel te Groningen onder nummer 02095798, voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen c.q. een exemplaar van deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan in te stemmen.